Wij zoeken een nieuwe collega voor de functie: (regionale) adviseur arbeidsmarkt. 

In opdracht van Wij Techniek, het O&O fonds voor de Technische installatietechniek, leveren medewerkers van Maiesta Consultancy BV een bijdrage aan de uitvoering van het sectoraal arbeidsmarktbeleid. Wij Techniek is er voor de vakspecialist, zowel de nieuwe vakspecialist (instromer) als de vakspecialist die van werkgever wil of moet wisselen (doorstromer). De (nieuwe) vakspecialist moet worden geholpen om met vertrouwen en perspectief de stap naar of overstap binnen de technische installatiebranche te maken. De rol van de adviseur arbeidsmarkt is om in samenspraak met werkgevers, aanbodspartijen, ketenpartijen en uiteraard werkzoekenden en werknemers mobiliteitsprojecten op te zetten en te begeleiden. De adviseur arbeidsmarkt is een specialist op zijn vakgebied. Om aan te sluiten bij alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals een steeds verdergaande regionalisering wordt de adviseur arbeidsmarkt gekoppeld aan een aantal arbeidsmarktregio’s.

 

De adviseur arbeidsmarkt bewaakt de eigen of in samenwerking met andere betrokkenen geïnitieerde arbeidsmarkt- of mobiliteitsprojecten. Dit lukt alleen als iemand de regie pakt die de juiste route uitstippelt, dit in overleg met de juiste partijen doet en daarbij de juiste financiële afspraken maakt. Deze rol ligt bij de adviseur arbeidsmarkt.

Vacatures

Adviseur Arbeidsmarkt voor de regio

Amsterdam - Noord Holland 

De totale regio bestaat uit Amsterdam en Noord Holland. Deze regio-indeling is bespreekbaar en we staan open om te kijken of interne verschuivingen richting Utrecht mogelijk is. 


De vacature is voor een parttime of fulltime medewerker.


richtlijn 0,8 -1,0 FTE

Doel van de functie

- Realiseren van instroom van (vaktechnisch) personeel in de installatietechniek. De instroom bestaat uit:

           * Werkloos werkzoekenden.

           * Werkenden in andere sectoren.

    - Realiseren van behoud van vakkennis in de branche middels van werk-naar-werk projecten binnen de sector.

    - Streven naar een maximale aanwending van beschikbare publieke middelen voor arbeidsmarktprojecten. 


De adviseur arbeidsmarkt dient in zijn/haar regio nauw samen te werken met de regiomanager en de regiomanager bedrijven van Wij Techniek. Beide partijen informeren elkaar over ontwikkelingen in de regio. De regiomanagers kunnen bij gesignaleerde problemen of kansen op het gebied van in- of doorstroom op bedrijfsniveau of regionaal niveau de adviseur arbeidsmarkt inschakelen.

De adviseur arbeidsmarkt onderhoudt nauwe contacten met regionale werkgevers over openstaande vacatures. In samenwerking met het UWV, gemeenten en ketenpartners wordt bepaald welke instrumenten ingezet moeten worden om een kandidaat geschikt te maken voor een vacature. De functie vereist niet alleen uitgebreide kennis van de regionale arbeidsmarkt, maar ook een uitgebreid netwerk in de regio waaronder goede contacten met gemeenten en het UWV. Tevens is het erg belangrijk dat de adviseur arbeidsmarkt goed is ingevoerd in het lokale en regionale bedrijfsleven. 


Werkzaamheden van de adviseur arbeidsmarkt

- informatie verzamelen: De adviseur arbeidsmarkt signaleert arbeidsmarkttrends, ontwikkelingen, knelpunten en (praktische) behoeften van bedrijven. De informatie wordt gedeeld met de regionale collega’s en afgestemd met de verantwoordelijke medewerkers van Wij Techniek als input voor het ontwikkelen en uitvoeren van arbeidsmarktbeleid.  

- Regionaal beleid: De uitvoering van het landelijk arbeidsmarktbeleid door de overheid wordt vooral regionaal uitgevoerd. Dit betekent dat de adviseur arbeidsmarkt actuele kennis dient te hebben van zowel het arbeidsmarktbeleid van de overheid, Wij Techniek en de arbeidsmarktregio’s. Daarbij dient hij/zij binnen het netwerk contacten te onderhouden met de sleutelorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de vormgeving van het arbeidsmarktbeleid in zijn/haar arbeidsmarktregio’s. 

- Netwerk: Het uitbouwen en onderhouden van een regionaal netwerk betreffende het (regionaal) arbeidsmarktbeleid. Daarbij dient de regionale netwerkkaart in beeld gebracht te worden, te worden geregistreerd en onderhouden. Dit betreft o.a.:

   * UWV en werkgeversservicepunten

   * gemeentes

   * Mogelijke uitvoerders van projectonderdelen zoals opleiders

   * Regionale vertegenwoordigers van werkgevers

   * Regionale vertegenwoordigers van werknemers

   * Andere sectoren

- Intersectoraal: Binnen het landelijk arbeidsmarktbeleid van de overheid wordt gestreefd naar een steeds verdergaande intersectorale samenwerking. De arbeidsmarkadviseur signaleert mogelijkheden, neemt initiatieven en overlegt met andere sectoren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de regiomanager en de programma- of projectmanager van Wij Techniek. 

- Projecten initiëren: In samenwerking met ketenpartners en het regionale netwerk instroom- en doorstroomprojecten opzetten, vormgeven, tot uitvoer brengen en bewaken. Het initiatief kan ook komen via de regiomanagers van Wij Techniek of ketenpartners. Hierbij wordt gestreefd naar een optimale publiek – privaatrechtelijke samenwerking en een optimaal gespreide projectfinanciering. 

- Informatie verstrekken: Binnen de regio zorgdragen voor het presenteren van de Installatiesector. Zorgen dat bij regionale arbeidsmarktontwikkelingen de installatiesector duidelijk in beeld is. Onderdeel kan het verzorgen van presentaties over ontwikkelingen, samenwerkingsmogelijkheden en projecten aan regionale arbeidsmarktpartijen zijn.  

Relatiebeheer: Naast de relaties binnen het netwerk zal de adviseur arbeidsmarkt contacten met werkgevers onderhouden. Het initiatief voor overleg met bedrijven kan genomen worden door de collega’s in de regio zoals de regiomanagers en de branchecoaches of door bedrijven zelf. Doelstelling en uitgangspunt betreft altijd het oplossen van een arbeidsmarktprobleem binnen een bedrijf, dit kan zowel instroom als wel uitstroom betreffen. 

- Projectleider: De adviseur arbeidsmarkt is als projectleider verantwoordelijk voor alle in zijn/haar regio lopende arbeidsmarktprojecten en -initiatieven. Dit betekent het omzetten van een geïnitieerd projectplan in een operationeel projectplan. Onderdelen hiervan kunnen zijn de planning, inkoop uitvoerders, administratieve afspraken, contractuele afspraken en uitstroomverplichtingen, overleg met de financierende organisaties en rapportage aan alle projectbetrokkenen


Vereiste ervaring

- Ervaring met de uitvoering van (regionaal) arbeidsmarktbeleid. 

- Enige ervaring met en kennis van scholing en opleidingen.

- Ervaring met projectmatig werken.

- Ervaring in het opbouwen en actief onderhouden van een netwerk.

- Ervaring in publieke – private samenwerking.

- Enige ervaring in arbeidsmarktbemiddeling 


Kennis en vaardigheden

- Relevante HBO opleiding of werkervaring op het gebied van personeel, organisatie, re-integratie en arbeidsmarkt eventueel aangevuld met vakgerichte opleidingen.

- In bezit van rijbewijs B en eigen vervoer.

- Goede uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands.

- In staat de organisatie in- en extern en op alle niveaus te vertegenwoordigen. 

- Goede gespreks- en adviesvaardigheden.

- Actuele kennis van MS Office.

- Administratieve vaardigheden.

- Goede communicatieve vaardigheden.


Persoonlijke karakteristiek

- Zelfstandig, creatief en proactief.

- In staat een eigen netwerk op te bouwen.

- Stressbestendig.

- Flexibel, teamspeler, sociaalvaardig. 

- Planmatig, organisator. 

- Communicatief vaardig in woord en geschrift.

- Prestatiegericht, gemotiveerd en betrokken.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature?

Wij ontvangen graag  voor 1 februari 2024 uw CV met motivatie. U kunt uw sollicitatie mailen naar helga@maiesta.nl

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 06-52522364 of via het centrale nummer van Maiesta Consultancy 040-7600031.