Algemene voorwaarden

 

Van Maiesta Consultancy B.V. gevestigd te Veldhoven, hierna te noemen Maiesta Consultancy. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17100420.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.3 verwijzing door onze opdrachtgever naar haar Algemene Voorwaarden wordt door ons niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.

1.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen om een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht


Artikel 2: Aanbiedingen, opdrachten

2.1 Onze aanbiedingen dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen. 

2.2 De in een aanbieding vermelde honoraria of prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.3 In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door ons, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer wij binnen veertien dagen na ontvangst bevestigen c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geven.

2.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met werknemers van Maiesta Consultancy binden ons niet, tenzij wij deze schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen.

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) van de opdrachtgever afwijkt van ons aanbod, dan worden wij niet gebonden en komt geen overeenkomst tussen partijen tot stand. 

2.6 Wij bepalen de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Wijzigingen in opdrachten zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2.7 Wij zijn te allen tijde gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan indien nodig uit te besteden aan of te laten verrichten door derden. Wijzigingen hierin zijn slechts bindend, indien deze wijzigingen schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2.8 Maiesta Consultancy zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten.

2.9 Indien een opdracht een looptijd heeft langer dan één volledig kalenderjaar zal Maiesta Consultancy op de eerder conform overeenkomst overeengekomen tarieven, het door het CBS gepubliceerde prijsindexcijfer (alle huishoudens, meest recente basisjaar) voor het betreffende kalenderjaar toepassen.


Artikel 3: Overeengekomen werkzaamheden

3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Maiesta Consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat zij noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, tijdig aan Maiesta Consultancy worden verstrekt.

3.2 Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk te verstrekken gegevens niet tijdig of volledig worden verstrekt, of bij het ontbreken van voldoende medewerking van de opdrachtgever, heeft Maiesta Consultancy het recht de uitvoering op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen zonder dat Maiesta Consultancy tot vergoeding van kosten of schade is verplicht. Indien Maiesta Consultancy voorafgaand aan de ontbinding van de overeenkomst voor de uitvoering van de opdracht reeds kosten heeft gemaakt, is de opdrachtgever gehouden deze gemaakte kosten en de nog door ons te maken kosten die voortvloeien uit verplichtingen die wij met het oog op de uitvoering van de werkzaamheden al zijn aangegaan, te vergoeden, onverminderd het recht van Maiesta Consultancy voor het meerdere schadevergoeding te vorderen.


Artikel 4: Beëindiging overeenkomst

4.1 Beëindiging van met ons gesloten overeenkomsten kan slechts geschieden middels een aan ons gericht aangetekend schrijven, rekening houdend met artikel 3.2. De desbetreffende overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd op het moment dat wij een aangetekend schrijven hebben ontvangen.

4.2 Beëindiging van de overeenkomst kan door beide partijen geschieden slechts indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in acht wordt genomen, toerekenbaar tekort schiet in nakoming van de overeengekomen verplichtingen. 

4.3 Indien naar het redelijk oordeel van Maiesta Consultancy een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. 


Artikel 5: Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen of de periode waarop de overeenkomst betrekking heeft te wijzigen, 

zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen inclusief het opnieuw vaststellen van de randvoorwaarden waaronder eventuele meerkosten en/of het tijdstip van voltooiing van de uitvoering.  


Artikel 6: Uitvoering opdracht en risico

6.1 Het bepaalde tijdstip waarop en de termijn waarbinnen wij met de uitvoering van de opdracht dienen aan te vangen c.q. de opdracht moet zijn uitgevoerd, wordt door ons naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen.  Maiesta Consultancy is na overschrijding van een overeengekomen termijn alleen dan in verzuim indien wij van de opdrachtgever een schriftelijke in gebreke stelling hebben ontvangen, waarin ons nog een redelijke termijn wordt gegeven om tot uitvoering van de opdracht over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

6.2 Een termijn gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor de uitvoering van onze verplichtingen noodzakelijke gegevens aan ons ter beschikking zijn gesteld, en de betaling indien en voor zover deze bij de opdracht dient te geschieden, door ons is ontvangen. De overeengekomen termijn wordt verlengd met de periode gedurende waarin we onze opdracht ingevolge deze voorwaarden en/of de Wet hebben opgeschort, of gedurende waarin wij door overmacht als omschreven in artikel 13 tot nakoming zijn verhinderd. 


Artikel 7: Reclames of klachten

7.1 De opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de opdracht geen beroep meer doen, indien zij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij ons ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. 

7.2 Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 30 dagen na beëindiging van de onderhavige overeenkomst, of voor geval de overeenkomst niet is beëindigd, 8 dagen nadat onze opdrachtgever een gebrek heeft ontdekt waarbij zij aan ons schriftelijk dient aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe zij het gebrek heeft geconstateerd. 

7.3 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij ons te zijn ingediend. 

7.4 Onze opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienst stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hiervoor vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of zij ons niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. 

7.5 Indien vast komt te staan dat de klacht van de opdrachtgever ongegrond is, heeft Maiesta Consultancy het recht om gemaakte kosten, zoals de onderzoekskosten, e.d. bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.6 Klachten geven de opdrachtgever geen recht om betaling op te schorten, terwijl compensatie of verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.


Artikel 8: Intellectueel eigendom

8.1 Tenzij anders overeengekomen is, behouden wij de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectueel eigendom op de door ons verstrekte rapporten, adviezen, modellen, programmatuur etc. Deze stukken blijven onze eigendom en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt of verveelvoudigd, ongeacht of aan onze opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.

8.2 Maiesta Consultancy behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

Artikel 9: Geheimhouding

9.1 Het is ons verboden, hetzij gedurende de onderhavige overeenkomst, hetzij na beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden, direct of indirect, in welke vorm dan ook en in welke voege dan ook, enige mededeling te doen omtrent vertrouwelijke informatie die ons door onze opdrachtgever ter beschikking is gesteld dan wel door ons is verkregen via door onze opdrachtgever aan ons ter beschikking gestelde informatie. 

9.2 Deze geheimhoudingsplicht geldt tot 3 jaar na het einde van de overeenkomst doch maximaal 6 jaar na de aanvang van de overeenkomst.

9.3 Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan geen medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door onze opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van onze schuld, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen wij verzekerd zijn, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd hadden behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

10.2 Maiesta Consultancy is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Onze opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.

10.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van de opdracht wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

10.4 De totale aansprakelijkheid voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Maiesta Consultancy afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. 

10.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat zal de door ons te vergoeden schade in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de laagste van de volgende twee bedragen: € 50.000,- of een bedrag gelijk aan de totale in de desbetreffende overeenkomst overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting).

10.6 De in dit artikel neergelegde beperking van de aansprakelijkheid is evenzeer van toepassing voor werknemers van Maiesta Consultancy en voor door ons voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

10.7 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen zijn wij niet aansprakelijk. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden echter niet indien de schade van de opdrachtgever te wijten is aan opzet of grove schuld van Maiesta Consultancy of haar leidinggevende ondergeschikten.


Artikel 11: Betaling, Compensatie

11.1 De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. Facturering vindt plaats op een door ons te bepalen wijze.

11.2 Indien onze opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, gelijk aan de alsdan geldende wettelijke (handelsrente) rente (artikel 6:119a BW, tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de ons verder toekomende rechten ter zake.

11.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van onze opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van onze opdrachtgever. 

11.4 Betaling dient plaats te vinden te onzen kantore, dan wel op een door ons aan te wijzen rekening.

11.5 Door onze opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten, vervolgens van opeisbare factuurvorderingen ter zake waarvan geen geldig eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen, en nadien van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt onze opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere factuur.

11.6 Alle kosten, welke voor Maiesta Consultancy voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, evenals de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke evenals gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door Maiesta Consultancy en de opdrachtgever gesteld op minimaal vijftien procent (15%) van de te vorderen hoofdsom. De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.

11.7 Maiesta Consultancy behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen. 

11.8 Verrekening is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.

11.9 Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze opdrachtgever te verlangen. Deze zekerheid moet zodanig zijn, dat onze vordering en de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat wij daarop zonder moeite verhaal zullen kunnen nemen. Indien na dit verzoek zekerheidsstelling uitblijft, hebben wij het recht de nakoming van onze verplichtingen op te schorten tot het moment van zekerheidsstelling


Artikel 12: Faillissement etc.

12.1 Indien onze opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke voor haar uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van onze opdrachtgever of stillegging of liquidatie van haar bedrijf, wordt zij geacht van rechtswegen in verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering aan de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het ons toekomende te vorderen. 

12.2 Onze opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door ons geleverde of nog te leveren producten bij de uitvoering van de opdracht. Wij blijven eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang onze opdrachtgever onze vorderingen ter zake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet heeft betaald. Wij blijven tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren producten zolang onze opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald en zolang onze opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

12.3 Indien onze opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, zijn wij zonder ingebrekestelling gerechtigd de producten, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde producten, terug te nemen. Onze opdrachtgever machtigt ons de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden.


Artikel 13: Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van ons geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor ons risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij onze leveranciers, onderaannemers en/of uitvoerders, van brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van ons kan worden gevergd. In geval van een tekortkoming als in dit artikel bedoeld geldt dezen als rechtvaardiging van ontbinding. 


Artikel 14: Retentierecht

14.1 Wij zijn bevoegd om alle zaken of bescheiden die wij van of namens onze opdrachtgever onder ons hebben, onder ons te houden totdat onze opdrachtgever aan al haar verplichtingen jegens ons, waarmede de betreffende zaken directe of voldoende samenhangen om een afgifteweigering te rechtvaardigen hebben, heeft voldaan.

14.2 Raken zaken of bescheiden die onder dit recht van ons vallen uit onze macht, dan zijn wij gerechtigd deze zaken of bescheiden op te eisen, als waren wij zelf eigenaar.


Artikel 15: Vrijwaring

15.1 Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens onze opdrachtgever zouden zijn. 

15.2 Onze opdrachtgever vrijwaart ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie ten behoeve van ons bedingen. Onze opdrachtgever vrijwaart ons volledig terzake van aanspraken op schadevergoedingen van derden, gegevens, materialen of onderdelen, dan wel veroorzaakt door toepassing van werkwijzen, welke aan ons door of vanwege onze opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst zijn verstrekt of voorgeschreven. 


Artikel 16: Slotbepalingen

16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook tegenover Maiesta Consultancy in verband met de uitvoering van een opdracht in ieder geval één (1) jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

16.3 Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen Maiesta Consultancy en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank van de vestigingsplaats van Maiesta Consultancy. Wij hebben in afwijking van het voorgaande, indien wij tegenover de opdrachtgever enige vordering pretenderen, het recht de beslechting van die vordering voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

16.4 Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.